/Files/images/unnamed (1).jpgЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення 26 сесії Бершадської
районної ради 6 скликання
від 31 січня 2014 року
Голова районної ради
_________ М.П. ГрабчакПОГОДЖЕНО
Відділ освіти
Бершадської районної
державної адміністрації
від 28 січня 2014 року
Начальник відділу освіти
____________Л. І ДзюбенкоСТАТУТ
КРУШИНІВСЬКОЇ
ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ
ШКОЛИ
І-ІІ СТУПЕНІВ

(у новій редакції)

ПРИЙНЯТО

на загальношкільнiй конференцiї Крушинівської загальноосвiтньої

школи I-II ступенiв
від 17 січня 2014 року

Протокол № 1

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Крушинівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів знаходиться в комунальній власності.

1.2. Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу:

24423, Вінницька область, Бершадський район, с. Крушинівка, Миру, буд. №42-Б, тел 46-162

1.3. Навчальний заклад є юридичною особою, має круглу гербову печатку, кутовий штамп, бланки зі своєю назвою, iдентифiкацiйний номер. Зміни до Статуту вносяться в порядку встановленого для його реєстрації.

1.4. Засновником (власником) Крушинівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів є Бершадська районна рада Бершадського району Вінницької області.

1.5. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6. Головними завданнями навчального закладу є:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців);

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.7. Крушинівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778, іншими нормативно-правовими актами та цим статутом.

1.8. Діяльність навчального закладу будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних об’єднань, взаємозв’язку розумового, фізичного та естетичного виховання, рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку, органічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями, диференціації змісту і форм освіти, науковості, розвиваючого характеру навчання, гнучкості і прогностичності. До школи для здобуття освіти зараховуються громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального положення, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак.

1.9. Крушинівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Бершадської районної рада Вінницької області має статус І-ІІ ступенів. Заклад забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державних стандартам освіти, єдність навчання та виховання.

1.10.Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.

1.11. У навчальному закладі визначена українська мова навчання.

1.12. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.13. Навчальний заклад має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів

1.14 Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються медичною сестрою школи та місцевими закладами охорони здоров’я.

1.15. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА ЇХ ВІДРАХУВАННЯ

2.1 Орган місцевого самоврядування закріплює за закладом відповідну територію обслуговування і до початку навчального року бере на облік учнів, які мають його відвідувати.

2.2 Керівник закладу зобов’язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його Статуту, Правилами його внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

2.3 Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора школи, що видається на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копія), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

2.4 До першого класу зараховуються, як правило, діти з 6 років. Прийом учнів до класу з поглибленим вивченням окремих предметів проводиться на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, на конкурсній основі відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки. Прийом учнів до всіх класів школи здійснюється на позаконкурсній основі відповідно до території обслуговування. Учні, які не проживають на території обслуговування, можуть бути зараховані до школи за наявності вільних місць у відповідному класі.

2.5 Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2.6 Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення, випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

2.7 У разі вибуття учня з населеного пункту , переходу до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти , батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву з зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

2.8 Рішення про відрахування із закладу учнів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування. За сприяння відповідного органу управління освітою такі діти переводяться до іншого (спеціалізованого) навчального закладу.

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1 Крушинівська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів планує свою роботу відповідно до перспективного, річного плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується педагогічною радою навчального закладу.

3.2 Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, складений на основі Типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки, із конкретизацією варіативної частини. Навчальний план школи погоджується педрадою навчального закладу і затверджується відділом освіти.

3.3 Відповідно до навчального плану педагогічні працівники навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

3.4 Тижневий режим школи – п’ятиденний.

3.5 Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання. Заклад формує класи з урахуванням демографічної ситуації, а в разі, коли кількість дітей менша за визначену нормативами їх наповнюваності - організовує заняття за індивідуальною формою навчання.

3.6 Заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та свого Статуту з урахуванням специфіки закладу та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.

3.7 Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів у школі здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки.

3.8 Школа може надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством фінансів та Міністерством економіки.

3.9 Навчальний рік у школі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня. Навчальний рік для учнів 1 – 9 класів ділиться на два семестри. Закінчується навчальний рік відповідно до рішень Міністерства освіти та науки.

3.10 Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше, ніж 30 днів.

3.11 Тривалість уроків становить 35 хвилин у 1-му класі, 40 хвилин – у 2-4 класах, 45 хвилин – у 5-9 класах.

3.12 Термін навчання для здобуття базової загальної середньої освіти становить 9 років:

1. І – ступінь – 4 роки;

2. ІІ ступінь – 5 років

3.13 Тривалість перерв між уроками установлена з урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менше як 10 хвилин, а для великої перерви – 20 хвилин.

3.14 Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, який складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог, затверджується директором школи і погоджується з санітарно-епідеміологічними органами.

3.15 Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Домашні завдання учням 1 класу не задаються.

IV. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

4.1 Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів визначаються Міністерством освіти і науки.

4.2 Визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів. В 1-му класі словесна оцінка якості знань учнів, в 2-му класі питання оцінювання учнів за 12-бальною шкалою здійснюється за рішенням педагогічної ради школи.

4.3 Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

4.4 Основною структурною одиницею кожного навчального предмету є тема, передбачена програмою. За тематичного оцінювання кожна оцінка, яку отримує учень, має бути результатом опанування ним конкретної теми. Тематичне оцінювання є обов'язковим і результати його проведення фіксуються в журналі в окремій колонці. Воно проводиться у терміни, передбачені навчальною програмою, календарним плануванням, відповідними рішеннями Міністерства освіти і науки.

4.5 Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 18.02.2008 р. №94 та зареєстрованого Міністерством юстиції 27.02.2008 р. за №151/14842, наказом Міністерства освіти і науки України( зі змінами, внесеними згідно наказу Міністерства освіти і науки України №1116 від 23.11.2010р.) №1151 від 21 грудня 2009 р. «Про внесення змін до Положення про державну підсумкову атестацію учнів( вихованців) у системі загальної середньої освіти» та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.01.2010 р. за №39/17334. В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.

4.6 Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

- по закінченні початкової школи – табель успішності;

- по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту.

4.7 Мережа класів у школі формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв, але не більше 30 учнів.

4.8 За відмінні успіхи в навчанні учні 2-9-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом "За високі досягнення у навчанні». За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки України.За успіхи у навчанні для учасників навчально-виховного процесу статутом закладу можуть встановлюватися різні форми морального і матеріального заохочення.

4.9 Свідоцтва про базову загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів. Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв здійснюється Міністерством освіти і науки України, іншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади, відповідними місцевими органами управління освітою.

4.10 Випускникам 9 класу, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності. Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

4.11 Виставлення оцінки з поведінки, за участь у суспільно-корисній, громадській діяльності не передбачено.

V.ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ЗАКЛАДІ

5.1 Виховання учнів у закладі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

5.2 Цілі виховного процесу визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

5.3 У закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань. Примусове залучення учнів закладу до вступу в будь-які об'єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

5.4 Дисципліна в закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту навчального закладу. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

VІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

6.1 Учасниками навчально-виховного процесу у школі є: учні, педагогічні працівники, психолог, бібліотекар, інші спеціалісти закладу, адміністрація школи, батьки або особи, які їх замінюють.

6.2 Статус, права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу, їх права та обов'язки визначаються Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими актами законодавства, статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу.

6.3 Учні закладу мають гарантоване державою право на:

- доступність і безоплатність загальної середньої освіти у державному та комунальному закладі;

- вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою закладу;

- участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

- участь в роботі органів громадського самоврядування закладу;

- участь в роботі добровільних самодіяльних об'єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

- повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

6.4 Учні закладу зобов'язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

- підвищувати свій загальний культурний рівень;

- брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, його статутом;

- дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;

- брати участь у різних видах трудової діяльності;

- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

- дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу;

- дотримуватися правил особистої гігієни.

6.5 Учні закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

6.6 За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов'язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

6.7 Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

6.8 До педагогічної діяльності не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань для педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

6.9 Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних працівників та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

6.10 Права та обов'язки педагогічних працівників визначаються нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього трудового розпорядку, цим статутом та посадовою інструкцією.

6.11 Педагогічні працівники закладу мають право:

- самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів;

- брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити керівництву закладу і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

6.12 Педагогічні працівники закладу зобов'язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

- контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

- нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я;

- виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виконувати статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

- готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

- виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

- вести відповідну документацію.

6.13 Обсяг навчального навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором школи і затверджується відділом освіти. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки лише за письмової згоди педагогічного працівника.

6.14 Перерозподіл педагогічного навантаження протягом року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

6.15 Директор школи призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками. Їхні права і обов'язки визначаються нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього розпорядку, цим статутом та посадовою інструкцією.

6.16 Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків крім випадків, передбачених законодавством. Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність навчального закладу, здійснюється лише за їх згодою.

6.17 Директор та педагогічні працівники школи підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України. За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється категорія та може бути присвоєно педагогічне звання “старший вчитель”, “учитель-методист”, «педагог-організатор-методист» та інші.

6.18 Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку, не виконують посадових обов'язків або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно з законодавством.

6.19 Права і обов'язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу.

6.20 Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;

- створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатися до органів управління освітою, керівника закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

- на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

6.21 Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:

- створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту закладу;

- поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

6.22 Інші права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють, можуть бути обумовлені статутом закладу та відповідними договорами. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

6.23 Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

- керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансового забезпечення навчального закладу;

- проводити консультації для педагогічних працівників;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу.

6.24 Представники громадськості зобов’язані:

- дотримуватися статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

VІІ. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

7.1 Вищим органом управління навчальним закладом є Бершадська районна рада, відділ освіти Бершадської районної державної адміністрації.

7.2 Безпосереднє керівництво школою здійснює директор. Директором може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста чи магістра, стаж педагогічної роботи не менше 3-х років та такий, що успішно пройшов атестацію.

Директор та його заступник призначаються і звільняються з посади відповідним органом управління освіти. Призначення та звільнення заступника директора здійснюється за поданням директора.

7.3 Директор школи:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

- відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

- розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;

- забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.

7.4 Директор школи є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління навчальним закладом.

7.5 Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

7.6 Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

- планування та режиму роботи закладу;

- варіативної складової робочого навчального плану;

- переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

- морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників закладу;

- морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

- притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу за невиконання ними своїх обов'язків;

- педагогічна рада розглядає також інші питання, пов'язані з діяльністю закладу.

7.7 Вищим органом громадського самоврядування у школі є загальні збори учасників навчально-виховного процесу, які скликаються не менше одного разу на рік. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій (15 чоловік):

- працівників школи – зборами трудового колективу;

- учнів школи – класними зборами;

- батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Загальні збори правомочні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів.

Право скликати збори мають голова ради школи, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Загальні збори:

обирають батьківський комітет навчального закладу, його голову, встановлюють термін їх повноважень;

- заслуховують звіт директора школи про здійснення керівництва школою;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності школи;

- затверджують основні напрями удосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

7.8 У період між загальними зборами діє батьківський комітет школи.

7.8.1. Метою діяльності батьківського комітету є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку школи та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

- розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

7.8.2. Основними завданнями батьківського комітету є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- організація виконання рішень загальних зборів;

- затвердження роботи школи;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення системи навчання і виховання учнів;

- стимулювання морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

7.8.3 До складу батьківського комітету школи обираються пропорційно представники (по 3 представника) від педагогічного колективу, учнів школи ІІ ступеню, батьків і громадськості, строк повноваження яких становить три роки.

7.8.4 Батьківський комітет школи діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- добровільності і рівноправності членства;

Батьківський комітет працює за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання батьківського комітету може скликатися її головою або з ініціативи директора школи, а також її членами.

Рішення батьківського комітету приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

7.8.5 Очолює батьківський комітет школи голова, який обирається із складу батьківського комітету.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

7.8.6 Рада навчального закладу:

- організовує виконання рішень загальних зборів;

- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи школи та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконання Статуту школи;

- затверджує режим роботи навчального закладу;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступника з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

- разом з педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

- розглядає питання здобуття обов’язкової середньої освіти учнями;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням дітей;

- вносить пропозиції щодо морально і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначається батьківським комітетом.

7.9 Батьківський комітет школи скликається її головою, засновником, а також членами ради, якщо за це висловилось не менше третини її складу, директором школи. Засідання ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

7.10 Рішення ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

7.11 У школі за рішенням загальних зборів або ради школи можуть створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об'єднання.

7.12 При навчальному закладі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада.

7.13 Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

7.13.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

- сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної освіти;

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, окремим громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у школі;

- зміцнення матеріально-технічної, спортивної бази школи;

- запобігання дитячої бездоглядності;

- сприяння працевлаштуванню випускників школи;

7.13.2. Піклувальна рада формується з представників місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, окремих громадян.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах школи шляхом голосування простою більшістю голосів.

7.13.3. Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- самоврядування;

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило не менше ніж чотири рази на рік. Засідання піклувальної ради є правомочними, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

7.13.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради обираються заступник і секретар. Голова піклувальної ради:

- скликає і координує роботу піклувальної ради;

- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

7.13.5. Піклувальна рада має право:

вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора школи, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-виробничої, культурно-спортивної бази школи;

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи школи;

- стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

- залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;

7.14. У закладі освіти можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

VІІІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

8.1 Матеріально-технічну базу школи складають основні фонди (будівлі, споруди, земля, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності), вартість яких відображено у балансі.

8.2 Майно школи належить йому на правах власності, повного господарського або оперативного управління , відповідно до вимог чинного законодавства, рішення про заснування і статуту навчального закладу.

8.3 Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимов та норм з їх охорони.

8.4 Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, визначаються відповідно до чинного законодавства.

8.5 Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, майстерні, бібліотеки, комп’ютерного кабінету, їдальні.

ІХ.ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ШКОЛИ

9.1 Фінансування школи здійснюється його засновником відповідно до встановленого законодавством порядку.

9.2 Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється на основі його кошторису.

9.3 Звітність про діяльність закладу освіти встановлюється відповідно до законодавства.

9.4 За рішенням засновника бухгалтерський облік навчального закладу ведеться централізованою бухгалтерією відділу освіти.

Х. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

10.1 Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства має право укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати зв’язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території України, так і за її межами.

10.2 Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право налагоджувати прямі міжнародні зв’язки на основі самостійно укладених угод про обмін педагогічними працівниками та учнями, створювати у встановленому Міністерством освіти та науки України порядку спільні асоційовані заклади і навчальні центри, проводити спільні заходи (конференції, олімпіади тощо), а також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства.

10.3 Участь закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства

ХІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

11.1 Державний контроль за діяльністю закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

11.2 Державний контроль за діяльністю здійснюють Міністерство освіти і науки України, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади, Державна інспекція закладів освіти при Міністерстві освіти і науки України, місцеві органи виконавчої влади, відділ освіти Бершадської райдержадміністрації.

11.3 Основною формою державного контролю за діяльністю є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на десять років.

11.4 Позачергова атестація проводиться, як виняток, лише за рішенням Міністерства і науки України за поданням органу громадського самоврядування закладу або відповідного органу управління освітою.

11.5 У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) закладу з питань, пов'язаних з навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність таких перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як два рази на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною роботою закладу, проводяться його засновником (власником) відповідно до законодавства.

ХІІ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

12.1 Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає засновник. Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

12.2 Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником. А у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

12.3 З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

12.4 Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

12.5 У випадку реорганізації права та зобов’язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

ХІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1 Зміни та доповнення до цього Статуту здійснюються за рішенням Бершадської районної ради, та підлягають реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації школи

Кiлькiсть переглядiв: 184